Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky upravilo indikatívnu výšku finančných prostriedkov výzvy z pôvodných 5 000 000 EUR na 18 000 000 EUR.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo 14. júla 2015 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501. Cieľom predmetného usmernenia je: 1) úprava indikatívnej výšky…

Read More

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný prostriedok – na verejné osvetlenie

V rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky Rast vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej dňa 30. apríla 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančý príspevok. Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a…

Read More

Nová výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia

Minister hospodárstva Pavol Pavlis ohlásil vyhlásenie novej výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia miest a obcí. V prvej fáze je vyčlenených na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia 5 miliónov €, ale MH SR je pripravené v prípade vysokého záujmu zo strany miest a obcí túto…

Read More

Seminár Verejené osvetlenie 2014

Dňa 11.decembra 2014 sa uskutoční 7. ročník seminára zameraného na problematiku verejného osvetlenia v obciach. Seminár je určený zástupcom samospráv a technickým službám ktoré mjú v správe verejné osvetlenie miest a obcí. Tentokrát sa koná v Rajeckých Tepliciach v penzióne…

Read More

Nadácia PONTIS – možnosť auditu verejného osvetlenia ZDARMA

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje program Ekoobec – Audit verejného osvetlenia. Jeho cieľom je zrealizovať v slovenských mestách a obciach audity verejného osvetlenia a podporiť tak energetickú efektívnosť a lacnejšiu prevádzku verejného osvetlenia. Program motivuje obce ku komplexnej…

Read More

Dvesto projektov za 34,5 mil. EUR zmodernizuje verejné osvetlenie

MH SR ako riadiaci orgán pre OP KaHR vzhľadom na efektívne čerpanie rozhodlo po zrušení výzvy KaHR-21SP-1202, premiestniť alokáciu prostriedkov pôvodne určených pre túto výzvu, na podporu a financovanie projektov modernizácie verejného osvetlenia predložených do výzvy KaHR-22VS-1001. “Veľmi dobre poznám…

Read More

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Diakovce

V lete 2011 CEVO zrealizovalo rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Diakovce. V rámci rekonštrukcie a modernizácie sústavy verejného osvetlenia bola vykonaná výmena 122 ks svetelných bodov a doplnenie 18 ks. Súčasťou prác bola aj výmena pôvodných výložníkov za nové a výmena…

Read More